ຊຸດເຕົ້າຮັບນ້ ຳ ປ້ອງກັນນ້ ຳ ແບບປະເພດ IP44 ຂອງປະເທດສະວິດ